REGARDING OUR PARISH OUTREACH TO THE TRENTON SOUP KITCHEN...